Victoire Zorgcoaching

In het kader van mijn dienstverlening verwerk ik uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring heb ik opgesteld om u te informeren over hoe ik met uw persoonsgegevens omgaan.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-08-2023.

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Victoire
Victoire Thewessen
Parc Imstenrade 74
6418 PP Heerlen
+ 31 6 19 42 70 14
info@victoire-zorgcoaching.nl
KvK inschrijfnummer:  63579448

Victoire verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kan ik uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van mijn dienstverlening.

Persoonsgegevens

Victoire verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geboortedatum en –plaats
 • Geslacht
 • Naam en nummer zorgverzekeraar
 • Naam huisarts en eventueel specialisten
 • Hulpvraag
 • Achtergrondinformatie rondom uw hulpvraag
 • Behandelgeschiedenis
 • Verslag per sessie
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Victoire verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Het innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen
 • Het voeren van geschillen

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting (WGBO).

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Victoire persoonsgegevens uitwisselen. Victoire kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals de IT-leveranciers van mijn website en systemen en mijn boekhouder. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.

Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer Victoire aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Victoire zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen, mits u hiervoor uitdrukking schriftelijke toestemming heeft verleend.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EU

Uw gegevens kunnen door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang Victoire uw gegevens bewaren

Victoire zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Victoire zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht en WGBO. De bewaartermijn voor medische gegevens is 20 jaar en voor financiële gegevens 7 jaar.

Hoe Victoire uw gegevens beveiligt

Victoire vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Victoire passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Uw rechten

U heeft het recht om Victoire een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u Victoire verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u per mail sturen naar:

Victoire
info@victoire-zorgcoaching.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Victoire, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 10-08-2023

Victoire kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.